EcoTech

Katalog odpadów

Jeśli jesteś Wytwórcą odpadów znajdujących się na poniższej liście z pewnością jesteśmy w stanie
Ci pomóc!

Wykaz odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

* oznacza odpady niebezpieczne

01) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
02) Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
03) Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
04) Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
05) Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pizolitycznej przeróbki węgla
06) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
07) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
08) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
09) Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
10) Odpady z procesów termicznych
11) Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
12) Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
13) Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
14) Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propylenów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
16) Odpady nieujęte w innych podgrupach
17) Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
19) Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

Napisz do nas

Kontakt

Ecotech Polska S.A.

 

Biuro:
ul. Prądnicka 89 lok. 3
31-202 Kraków

tel: +48 12 311 09 99
e-mail: biuro@ecotechpolska.pl