EcoTech

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura kapitałowa Emitenta przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
 
Akcjonariusz Ilość akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym % Ilość głosów (szt.) Udział głosów w Walnym Zgromadzeniu (%)

Ecotech Polska Sp. z o.o.

seria A

seria B

seria C

12 000 000

12 000 000

87,4

87,4

24 000 000

24 000 000

93,28

93,28

Pozostali (w tym Animator)

seria A

seria B

seria C

1729147

930687

798460

6,72

3,62

3,1

1729147

930687

798460

6,72

3,62

3,1

Razem

seria A

seria B

seria C

13 729 147

12 000 000

930687

798460

100

87,4

6,8

5,8

25 729 147

24 000 000

930687

798460

100

93,28

3,62

3,1

Napisz do nas

Kontakt

Ecotech Polska S.A.

 

Biuro:
ul. Prądnicka 89 lok. 3
31-202 Kraków

tel: +48 12 311 09 99
e-mail: biuro@ecotechpolska.pl